Privatlivspolitik for Svendborg Line Dancers

01.05.2018

 

Svendborg Line Dancers dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Svendborg Line Dancers er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:      Adelhardt Holgersen

Adresse:                  Frilandsvej 20, 5700 Svendborg

Telefonnummer:    20 29 99 08

Mail:                         svendborglinedancers@hotmail.com

Website:                  www.svendborglinedancers.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)      Medlemsoplysninger

-          Almindelige personoplysninger:

o   Navn, adresse og telefonnummer

2)       Oplysninger om instruktører og bestyrelsesmedlemmer

-          Almindelige personoplysninger

o   Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

-          Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

-          At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

-          Behandling efter lovkrav

-          Behandling med samtykke

Formålene:

1)      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

-          Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

-          Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse op opfølgning

-          Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

-          Levering af merchandise du har bestilt

-          Administration af din relation til os

2)      Formål med behandling af instruktører og bestyrelsesmedlemmer:

-          Håndtering af instruktørernes og bestyrelsesmedlemmernes hverv og pligter i foreningen

-          Opfyldelse af lovkrav

-          Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

-          Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

-          Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

-          Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

-          Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter

-          Brug af situationsbilleder i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

-          Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

-          Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv give samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om instruktører og i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder, alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som instruktører:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

-          Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i mop til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Instruktører:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

-          Bogføringsbilag, herunder lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

-          Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingstagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og instruktører til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

-          Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

-          Retten til indsigt i egne personoplysninger

-          Retten til berigtigelse

-          Retten til sletning

-          Retten til begrænsning af behandling’

-          Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

-          Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretager ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.